Jamara

Jamara Reken Methode.

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (htpp:\\www.cnls.nl)


Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.


Daar waar het op school misgaat, pakt JAMARA aan.

 

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben: 

Hoeveelheids- en getalbegrip, getal structuur en automatiseringsvaardigheden.

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:


- één eenduidige strategie
- zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
- zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
- zo min mogelijke talige rekenactiviteit
- koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
- inzicht in getal structuur aanbrengen
- op de juiste wijze leren automatiseren
- aansluiten bij de moderne rekenmethoden op scholen


De eerste les vindt het onderzoek plaats.

 

Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 

JAMARA gaat áltijd terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen.

 

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen.

 

Jamara revalideert het denkproces.

 

Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht.


Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.