Zeeuwseleertrein Zeeuwseleertrein, gevestigd aan Benoordenhoutseweg 12 4361BA Westkapelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.zeeuwseleertrein.nl Benoordenhoutseweg 12 4361BA Westkapelle 06-13634467

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Zeeuwseleertrein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats

- Adresgegevens
- Telefoonnummer - E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Zeeuwseleertrein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Dit omdat u gebruik maakt van onze diensten, waarvoor u ons als ouders ingehuurd heeft. En waarvoor u uw toestemming heeft gegeven.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeeuwseleertrein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De Zeeuwseleertrein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Om gemaakte afspraken m.b.t. diensten te kunnen maken.
- Zeeuwseleertrein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Zeeuwseleertrein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeeuwseleertrein) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeeuwseleertrein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: 7 jaar. Dit omdat we gegevens voor de belastingdienst moeten bewaren. Ook als de samenwerking beëindigd is voor die tijd, blijven de gegevens 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Zeeuwseleertrein verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Andere gegevens worden alleen met schriftelijke toestemming van uw kant verstrekt aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Zeeuwseleertrein gebruikt wel cookies of vergelijkbare technieken. Dit met betrekking op de AGV verklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw of persoonsgegevens van uw kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeeuwseleertrein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u en/of uw kinderen beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zeeuwseleertrein.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zeeuwseleertrein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Zeeuwseleertrein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zeeuwseleertrein@hotmail.com of 06-13634467